2014, മേയ് 3, ശനിയാഴ്‌ച

2013, ഡിസംബർ 25, ബുധനാഴ്‌ച

കാലമിനിയുമുരുളും
വിഷുവരും വർഷം വരും
തിരുവോണം  വരും
പിന്നെ ഓരോ തളിരിനും
 പൂവരും കായ് വരും
അപ്പോൾ ആരെന്നു-
മെന്തെന്നുമാർക്കറിയാം
                   എൻ എൻ കക്കാട് 

2013, ഒക്‌ടോബർ 24, വ്യാഴാഴ്‌ച

പിരിയാതിരിക്കുവാൻ വയ്യ ,നാമൊരുനാളിൽ
ഇഴ പിരിഞ്ഞെ വിടെയോ  മറയേണ്ടവർ
ചെറു നാളുകൾ  പാർത്ത് കഴിയാൻ  വിധി ച്ചവർ -
ക്കിവിടെ സ്വ ജീവിതം മി ട ത്താവളം


                                                        എൻ  എൻ